...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีนักเรียนที่เข้ามาทุกคน

...ขณะนี้ท่านกำลังจะเข้าสู่ การเริ่มต้นของการเรียนรู้ กับครูมะยุลา ในวิชาสังคมศึกษา
ซึ่งเป็นวิชาที่มองดูแล้วเหมือนจะน่าเบื่อ  แต่ถ้าเรียนกับครู รับรองว่าจะไม่เบื่อ แน่นอน.
... ถ้าพร้อมแล้ว ก้เริ่มกันเลยดีกว่า

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมหมายถึง?

...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล